زندانیان سیاسی گوهردشت کرج به مناسبت ۲۲ بهمن شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند

198
زندانیان سیاسی گوهردشت کرج به مناسبت 22 بهمن شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند
زندانیان سیاسی گوهردشت کرج به مناسبت 22 بهمن شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند

بخشهایی از گزارش  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛

غروب روز پنجشنبه در آستانه سالگرد به سرقت بردن انقلاب مردم ایران توسط آخوندها، زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج شعار مرگ بر اصل ولی فقیه و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. غروب روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه راس ساعت ۲۱:۰۰ زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج در آستانه سالگرد انقلاب مردم ایران شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر دیکتاتور سر دادند و سکوت شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج را در هم شکستند. زندانبانان ولی فقیه که همزمان اقدام به سر دادن شعار  الله اکبر به مناسبت به سرقت بردن انقلاب مردم ایران بودند اما صدای رسا و حق طلبانه زندانیان سیاسی چنان در زندان گوهردشت کرج به خروش در آمد که زندانبانان ولی فقیه وحشت زده و هراسان  خاموش گردیدند. زندانیان سیاسی مدتی نسبتان طولانی اقدام به تکرار شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر دیکتاور نمودند. زندانبانان ولی فقیه همچنین در سطح گسترده در زندان ، زندانیان عادی را با تهدید نموده از آنها می خواستند که با شعارهای عوام فریبانه آنها همراهی کنند اما مورد بایکوت گسترده زندانیان قرار گرفتند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران۲۱ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۰۹ فوریه ۲۰۱۷