فاطی کماندو با ماهواره می جنگد

327

 

وقتی بالا رفتن از دیوار مردم دیگر کارساز نباشد و وقتی که همه حقه بازیها ته میکشد به جنگولک بازی برای تبلیغ علیه ماهواره ورژن جدید فاطی کمانده را  فقط نگاه کنید نیاز به توضیح نیست