در طول تایخ برای پادشاهان حاکمان و رهبران دینی وسیاسی چه در دوره حیاتشان و چه پس از مرگشان مقبره هایی ساخته شده است

۴۸۰۰سال پیس مقبر های پر خرج و عظیم فراعنه مصر

که ساخت آن ۲۰سال طول کشید

تا مقبره ساده و کوچکی چون مقبره کوروش