تجمع مالباختگان ثامن الحجج در کرمان و شیراز
تجمع مالباختگان ثامن الحجج در کرمان و شیراز

صبح امروز پنجشنبه ۷بهمن۹۵ کارکنان مؤسسه ثامن الحجج در کرمان و شیراز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در کرمان کارکنان این مؤسسه برای دومین روز مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند و نسبت به برآورده نشدن خواسته‌های خود با وجود وعده‌های کارگزاران اعتراض کردند.

در شیراز نیز صبح امروز پنجشنبه عده‌یی از کارمندان شعب مختلف مؤسسه ثامن الحجج در ساختمان استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند و نسبت به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود اعتراض کردند.