روزچهارشنبه ۲۹ دیماه ۹۵ گروهی ازاهالی تبریز دراعتراض به آلودگی هوای تبریز اقدام به تجمع اعتراضی کردند. لازم به یادآوری است که امروز بعنوان روز هوای پاک نامگذاری شده است. به گفته  معترضین امروزدرروزهوای پاک، تبریز آلوده ترین شهر کشوراست.