زندانی بی نوای سکته کرده با یک قرص معالجه میشود و سه ساعت بعد فوت میکند

42

روز دوشنبه ۲۷ دی۹۵ یک زندانی در بند ۷ زندان اوین به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باخت.

ساعت ۹ صبح روز دوشنبه این زندانی که سعید نوهی نام داشت، دچار حمله قلبی گردیده و توسط سایر زندانیان سریعاً به بهداری اوین منتقل می‌شود. پزشک معالج زندان فقط یک قرص به وی می‌دهد، زندانیان به این پزشک اصرار می‌کنند که با توجه به وضعیت بحرانی این زندانی او را به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل کنند. اما زندانبانان در واکنش به اعتراض این زندانیان، آنان را از بهداری اوین بیرون می‌کنند.

نهایتاً ساعت ۱۲ و ۳۰دقیقه ظهر دوشنبه از طریق افسر نگهبان به هم اتاقی این زندانی بیمار خبر می‌دهند که  وسایل او را جمع‌آوری کرده و تحویل افسر نگهبانی دهند، وی فوت کرده است.