چرچیل: کشوری که در آن دادگستری اش سالم باشد اقتصادش به سرعت رشد می کند

138
کشوری که در آن دادگستری اش سالم باشد اقتصادش به سرعت رشد می کند و بالعکس
کشوری که در آن دادگستری اش سالم باشد اقتصادش به سرعت رشد می کند و بالعکس

روایت است پس از پایان جنگ دوم جهانی ، خطر شروع بحران اقتصادی کشور انگلستان را تهدید می کرد. این زمینه تا بدان جا پیش رفت که وزیران کابینه، شبانه ناگزیر به برپایی نشستی با چرچیل شدند و او را در چگونگی روند بد اقتصادی کشور قرار دادند.

چرچیل پس از شنیدن گزارش، فرمان داد بیدرنگ چگونگی وضعیت دادگستری کشور مورد پژوهش و موشکافی قرار گیرد. وزیران کابینه گمان کردند نخست وزیر آنها را دست انداخته و یا موضوع به این مهمی را درک نکرده است!

وزیر اقتصاد دوباره پرسمان خود را از زاویه دیگر بیان داشت اما

چرچیل دوباره خواستار پژوهش بیدرنگ از چگونگی اداره ی سازمان دادگستری کشور شد!

پس از دو هفته، گزارش به دست چرچیل رسید. بر اساس این پژوهش هیچگونه تخلفی در دادگستری کشور گزارش نشده و این سازمان بدرستی کارش را انجام می داد. با دیدن این گزارش چرچیل لبخندی زد و گفت:«نگران نباشید!

اقتصاد انگلستان به سرعت پیشرفت خواهد کرد و ما این بحران را بزودی پشت سر خواهیم گذاشت!»

همگان با تعجب به او خیره شدند.

چرچیل ادامه داد:« کشوری که در آن دادگستری اش سالم باشد اقتصادش به سرعت رشد می کند و بالعکس

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy