پسر کوچک حمیدرضا امینی در مقابل زندان اوین تحصن کرده است

44
پسری کوچک حمیدرضا امینی در مقابل زندان اوین تحصن کرده است
پسری کوچک حمیدرضا امینی در مقابل زندان اوین تحصن کرده است

پسر کوچک حمیدرضا امینی در مقابل زندان اوین تحصن کرده است پسر حمید رضا امینی که حدود دوماه است بجرم فعالیت در فضای مجازی دستگیر شده، مدتهاست که هر روز به در زندان اوین میرود و اینجا می نشیند.

شاید پدرش را آزاد در آغوش بگیرد! کودک است فکر میکند در دل ظالمان رحمی برای او پیدا میشود!‌ کودک است او!

از حمید رضا امینی هیچ خبری نیست!

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy