شکنجه دختر دانشجوی دانشگاه ارومیه برای اعتراف به معاند بودن

67
شکنجه دختر دانشجوی دانشگاه ارومیه برای اعتراف به معاند بودن
شکنجه دختر دانشجوی دانشگاه ارومیه برای اعتراف به معاند بودن

شکنجه دختر دانشجوی دانشگاه ارومیه برای اعتراف به معاند بودن بنا به گزارشات رسیده از ارومیه علیرغم گذاشتن وثیقه سنگین برای آزادی توران مهربان یکی از دانشجویان دانشگاه نازلوی ارومیه که در جریان تظاهرات بازداشت شده است با آزادی وی موافقت نشده است.

این دانشجو که پس از بازداشت به زندان دوقوزپله منتقل شده است تحت شکنجه قرار گرفته تا اعتراف کند که وابسته به جریانهای سیاسی  معاند است و از آنها دستور برای تظاهرات میگرفته است . اداره اطلاعات گفته است در صورت اعتراف به وابستگی به یکی از گروه های معاند با وثیقه وی را آزاد میکنند.

قابل ذکر این است که از زندانیان با شکنجه اعتراف  اجباری گرفته میشود ، پس از آن به همان چیزی که اعتراف کرده است برایش جرم مشخص میکنند. این سناریور تکراری برای مردم ایران زمانی است که در  بند گرفتار شوند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy