حمله گارد وحشی ارومیه به بند۱۲ زندان مرکزی ارومیه

78
حمله گارد وحشی ارومیه به بند12 زندان مرکزی ارومیه
حمله گارد وحشی ارومیه به بند12 زندان مرکزی ارومیه

حمله گارد وحشی ارومیه به بند۱۲ زندان مرکزی ارومیه بنا به اخبار دریافتی روز پنجشنبه ۱۴ دیماه گارد جنایتکار زندان مرکزی ارومیه با بغض و کین حیوانی ناشی از اعتراضات چند روز اخیر مردم در شهرهای مختلف ایران؛ به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه که اکثرا زندانیان سیاسی در آن محبوس هستند؛ یورش برد و به بهانه بازرسی؛ تمامی وسایل زندانیان را تخریب کرد.

 دژخیمان با قاطی کردن قند و شکر و یا پیاز و قند و همچنین ریختن تخم مرغهای مربوط به زندانیان داخل پیاز و سیب زمینی و بر هم زدن تمامی امکانات مربوط به آنان؛ کینه تظاهرات بیرون از زندان را بر سر زندانیان خالی کردند.

زندانیان از صبح روز پنجشنبه با تحقیر و ناسزا و همچنین عربده کشی چند تن از مزدوران زندان بنامهای امیر قره باغی ،‌ سعید علیزاده،‌ آرش عنصری، مهدی بایرامی زاده و دیگر افسرنگهبانان مزدور،‌ به داخل باشگاه زندان منتقل گردیدند تا محل استقرار و بندشان مورد تفتیش و بازرسی جنایتکارانه قرارگیرد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy