انقلاب ایران همچون انقلاب کبیر فرانسه دموکراسی را در کشورهای مسلمان منطقه نهادینه میکند

157
انقلاب ایران همچون انقلاب کبیر فرانسه دموکراسی را در کشورهای مسلمان منطقه نهادینه میکند
انقلاب ایران همچون انقلاب کبیر فرانسه دموکراسی را در کشورهای مسلمان منطقه نهادینه میکند

انقلاب ایران همچون انقلاب کبیر فرانسه دموکراسی را در کشورهای مسلمان منطقه نهادینه میکند. متن ضمیمه نامه آقای هاشم خواستار نماینده معلمین مشهد است. حضرت ایت الله سیستانی! از آقای خامنه ای وروحانیت حاکم در مجلس خبرگان و شورای نگهبان و مجلس و امام جمعه ها و… همه و همه بخواهید که از حکومت خودشان را کنار کشیده و به حوزه ها برگردند.

آقای آیت الله سیستانی؛ مشغول نوشتن نامه به شما بودم که کشور ژاپن بایک صد و بیست وپنج ملیون جمعیت تنها سیصدهزار کارمند و حکومت ایران با هشتاد ملیون جمعیت حد اقل چهار ملیون و پانصد هزار که برای نمونه فقط در ستاد های نماز جمعه که چگونه مردم را خواب کرده و با استفاده از دین، آد م بکشند و بگویند حکم خدا را اجرا میکنیم ۴۵ هزار کارمند دارد.

درحالیکه به نسبت ژاپن، باید حکومت ایران دویست هزار کارمند داشته باشد و به همین دلیل ساده به حکومت هایی مثل ژاپن،دولت مدرن گفته میشود و به حکومت هایی مثل ایران، حکومت ارتجاع گفته میشود که به این درجه از ارتجاع که حکومت ایران دارد کمتر حکومتی در دنیا یافت میشود.

(در ژآپن دولت و در ایران حکومت داریم). آری برای شما نامه مینوشتم؛ که خیزش عظیم مردم بوجود آمد و شروع آن از شهر مذهبی مشهد بود، چرا که مردم مشهد با پوست و گوشت و استخوان خویش می بینندکه چگونه روحانیت حاکم در مشهد ثروت های مردم را غارت میکند.

به عبارتی مردم شهر های مذهبی فساد روحانیت حاکم را بهتر از شهرهای دیگر احساس میکنند. حکومت اسلامی ایران در امتداد و ادامه ی همان حکومت امویان و عباسیان و در نهایت حکومت صفویه می باشد.

حضرت ایت الله سیستانی، روحانیت در اکثر انقلابات و جنبشهایی که ایران داشته شرکت و همکاری داشته که بخاطر همین همکاری اکثر همین جنبشها و انقلابات را به بیراهه کشانده اند.

اکنون ما از شما و سایر روحانیون هیچگونه همکاری نیاز نداریم اماانتظار داریم که بر اساس گفته ی امام علی که حکومت از اب بینی بز هم نزد ایشان بی ارزش تر است، از اقای خامنه ای و روحانیت در تمام دوایر دولتی و نهاد های سرکوب گر بخواهید که از قدرت کناره گیری و به حوزه ها بر گردند.

(هر چند اکثر این روحانیون دستشان به خون ملت آغشته و حق ملت است که انها را ببخشد یا مجازات کند ولی خوشبختانه اکثر احزاب و سازمانها و گروه ها و شخصیت های مدنی و سیاسی مخالف اعدام هستند.)

ملت قهرمان ایران : ملت های اروپا قدرت را ابتدا از کلیسا گرفته و سپس از شاهان خلع فدرت کردند و در انقلاب کبیر فرانسه همزمان قدرت را از کلیسا و شاه گرفتند، اما در انقلاب بهمن ۵۷ قدرت را ملت از شاه گرفت و قرار بود که قدرت در دست مردم باشد اما روحانیت به رهبری اقای خمینی انقلاب شما را دزدیدند و دربست ،روحانیت حکومت را بدست گرفت.

اکنون زمان ان رسیده که قدرت را از روحانیت که به نام دین ادم کشته و ثروت کشور را غارت میکند، گرفته و به اهلش که مردم یعنی شماها خودتان باشید سپرده تا همچون سایر کشورهای ازاد در مدار توسعه و پیشرفت قرار گرفته و از این تنگناهای اقتصادی و سیلسی و اجتماعی و فرهنگی بیرون بیاییم.

ملت قهرمان ایران، این انقلابی را که آغاز کرده اید مطمئن باشید که همچون انقلاب کبیر فرانسه، باعث اثر گذای برملت های خاور میانه بوده که دموکراسی را در کشورهای مسلمان نهادینه خواهد کرد و تمام این کشورها در صلح و آزادی به پیشرفت و توسعه و رفاه خواهند رسید.

سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران

برای دیدن همه فیلمهای قیام سراسری مردم ایران به کانال ما بپیوندید.

https://t.me/Iran_news_ajancy