اعتصاب نفتگران مهمترین کار بعد از قیام عمومی مردم ایران است

168
اعتصاب نفتگران مهمترین کار بعد از قیام عمومی مردم ایران است
اعتصاب نفتگران مهمترین کار بعد از قیام عمومی مردم ایران است

اعتصاب نفتگران مهمترین کار بعد از قیام عمومی مردم ایران است هر روز که از قیام میگذرد مردم ایران با عزم جزم تری راهی را که برای عبور از تاریکی به روشنایی را انتخاب کرده اند، به پیش میروند. بدیهی است که قیام گرسنگان ریشه در قیامهای بزرگ بازنشستگان ایران فرهنگیان ایران دانشجویان ایران کارگران ایران بیکاران و اخراج شدگان از کار دانش آموزان ایران زنان سرکوب شده پزشکان و پرستاران و تمامی کسانی که به قول آن بانوی تهرانی صبح تا شب کار میکنند و نانی برای شب ندارند و همه اقشار میهن دارد.

این قیامی است که ذره ذره آن از فقر  و تنگدستی و بیچارگی شکل گرفته است و این قیام یگان راه حل مردم ایران برای استوار کردن نظامی نو برای برپایی دموکراسی حقیقی است.

 این قیام راه بازگشتی ندارد و به پیش میرود پر نفس گرد دلیر چونان شیرهم!

بنابراین لازم است که اقشار ملت ایران در یک اعتراض سراسری با هم باشند تجمعهای مالباختگان و بازنشستگان و فرهنگیان و کارگران و دانشجویان در این روزها باید شعار واحد را تکرار کنند و آنهم نفی تمامیت این حکومت است.

این فرصت بزرگ و مهم و این نعمت تاریخی هرگز نباید از دست برود.

ما بی ترس و بیم پیش میرویم و تاخانه ضحاک ویران نشود از پای نخواهیم نشست. کاوه وقتی به پا خاست که فرزندانش را کشته بودند و امروز در ایران فرزندان ایران را کشته اند پس کاوه های میهن باید به پاخیزند و در یک حرکت سراسری با همصدایی به پیش بروند.

تجربه قیام سال ۵۷ اعتصاب در صنایع نظامی و مهمات سازی و بخش صدور نفت برای به زانو درآوردن اقتصاد آخوندهاست. نباید اجازه داد بیش از این پول نفت و اقتصاد سرجمع به جیب آخوندها برود.

هرچه نفت صادر شود پول بیشتری به دست می آورند و هر چه مهمات سازی کار کند خودمان بیشتر سرکوب میکنند.

الان مهمترین کار بعد از قیام عمومی مردم ایران اعتصاب نفتگران است.
برای دیدین همه فیلمهای قیام مردم ایران به کانال تلگرام ما بپیوندید
تلگرام ماhttps://t.me/Iran_news_ajancy