نیروی انتظامی زنان را با چوب می زند+فیلم

147

روز چهارشنبه ۱۵ آذر ۹۶ خبرها از درگیری و مصدومیت زنان روستای جلیزی دهلران به دلیل گاز اشک آور پلیس و درگیری با روستایی ها برسر ادعای سازمان اتکا بر مالکیت زمینهای روستا حکایت می کنند.

گفته می شود سازمان اتکا مدعی مالکیت بر بخشی از زمین های کشاورزی منطقه دشت عباس است اما کشاورزان و روستاییان نیز به استناد اسناد و مدارکشان خود را مالک زمین های آبا و اجدادی خود می دانند.

سازمان اتکامدعی مالکیت بخشی از زمین های کشاورزی منطقه دشت عباس است اما کشاورزان به استناد اسناد رسمی خود را مالک زمین های اجدادی می دانند.

نیروی انتظامی آتش به اختیار لباس زنان مالباخته را با حمله پاره کرد+ فیلم

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy