با ابداع یک سیستم نرم افزاری هویت افراد در چند دقیقه شناسایی می شود

145
با ابداع یک سیستم نرم افزاری هویت افراد در چند دقیقه شناسایی می شود
با ابداع یک سیستم نرم افزاری هویت افراد در چند دقیقه شناسایی می شود

پژوهشگران با ابداع یک سیستم توانستند هویت افراد را ظرف مدت کوتاهی شناسایی کنند.

پژوهشگران دانشگاه کلمبیا با ابداع یک سیستم نرم افزاری جدید تعیین دقیق هویت افراد را با استفاده از دی ان ای آنها و تنها در عرض چند دقیقه ممکن کرده اند.

به گزارش اسین ایج، سیستم یادشده می تواند در حوزه های گوناگونی همچون پزشکی، جرم Crime شناسی، باستان شناسی و غیره کاربردهای ارزنده ای داشته باشند.

محققان می گویند از این نرم افزار می توان برای مطالعه دقیق تر سلول های سرطانی و افزایش سرعت مداوای این بیماری کشنده نیز استفاده کرد.

نرم افزار یادشده بر روی ابزاری موسوم به MinION نصب می شود که به اندازه یک کارت اعتباری است و سپس رشته های دی ان ای از طریق منافذ بسیار کوچک برای بررسی در اختیار آن قرار می گیرند. نرم افزار یادشده با بررسی و تحلیل توالی نوکلئوتیدها یا حروف دی ان ای به شناسایی هویت مالک دی ان ای می پردازد.

پژوهشگران می گویند سیستم یادشده برای مطالعه باکتری ها و ویروس ها نیز قابل استفاده است، اما هنوز دقت آن در این زمینه به اندازه کافی نیست. سیستم مذکور در جریان آزمایش های انجام شده در مرکز ژنوم نیویورک دقت بالایی داشته، اما برای تکمیل هنوز نیاز به بررسی های بیشتری دارد.