مردم ستم دیده روستای ریجاب در کرمانشاه در سرمای صفر درجه بدون چادر شب را به سر میکنند!

اما ظاهرا کمک به مردم میانمار، عراق، سوریه، یمن برای مسولان و برای رهبر معظم اولویت بیشتری دارد!