فراخون به تجمع بزرگ روز دانشجو در مقابل پردیس مرکزی

71

فراخون به تجمع بزرگ روز دانشجو در مقابل پردیس مرکزی – پس از چهار دهه دندان روی جگر فشردن بالاخره در اعتراض به برنامه های اقتصادی – اجتماعی چند دهه اخیر و فقر و بیکاری فراگیر و گرفتن شهریه های زورکی در دانشگاههای پولکی  فعالین صنفی دانشگاه تهران در فراخونی که روز شنبه ۱۱ آذر ۹۶ اعلام کردند:

 در اعتراض به برنامه های اقتصادی_اجتماعی چند دهه اخیر که باعث بیکاری و فقر گسترده شده است؛ با تکیه بر اصل آموزش رایگان و مخالفت با بنگاه شدن دانشگاه برای روز دوشنبه ۱۳آذر فراخوان به تجمعی بزرگ برای بزرگداشت روز دانشجو داده است.

این تجمع در ساعت ۱۲ظهر در دانشگاه تهران، پردیس مرکزی، روبروی دانشکده فنی برگزار خواهد شد. از عموم دانشجویان و کارکنان دانشگاه درخواست شرکت در این تجمع میشود.

بیانیه مشترک بیش از ۳۲ شورای صنفی دانشگاه های کشور به مناسبت روز دانشجو

http://t.me/Iran_news_ajancy