دومین زلزله امشب به بزرگی ۴٫۶ریشتر دوباره در کرمانشاه رخ داد

43

زمین لرزه دیگری مجددا کوزران را لرزند گزارش مقدماتی این زمین لرزه به شرح زیر است

بزرگی: ۴٫۶، محل وقوع: استان كرمانشاه – حوالی كوزران

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ۲۳:۴۷:۰۵

طول جغرافیایی: ۴۶٫۶، عرض جغرافیایی: ۳۴٫۴، عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۱۰ کیلومتری كوزران (كرمانشاه)

۱۷ کیلومتری گهواره (كرمانشاه)

۲۴ کیلومتری رباط (كرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:

۴۵ کیلومتری كرمانشاه

۸۶ کیلومتری ايلام

زلزله قبلی در ساعت حوالی ۲۲به مختصات زیر رخ داده بود

بزرگی: ۴٫۲

محل وقوع: استان كرمانشاه – حوالی كوزران

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ۲۲:۵۷:۰۷

طول جغرافیایی: ۴۶٫۶۴، عرض جغرافیایی: ۳۴٫۳۹، عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۱۲ کیلومتری كوزران (كرمانشاه)

۲۰ کیلومتری رباط (كرمانشاه)

۲۰ کیلومتری گهواره (كرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:

۴۲ کیلومتری كرمانشاه

۸۶ کیلومتری ايلام