زندگی جریان دارد اما در خاک و خون و سرما و نگرانی+ فیلم

25

كليپي از درد و رنج مردم دشت ذهاب است مصاحبه اي است با دو نفر از زلزله زدگان كه همراه با خانواده هايشان در چادر زندگي ميكنند و از نبودن امكانات و عدم رسيدگي شكايت دارند.

همچنين از كمكهاي مردم نيز قدرداني ميكنند. صورتهای مبهوت کودکان و دردهای جاری در تمامیت مردان و زنان این دیار