دانشمندان توانستند رتینای مصنوعی بسازند و تا سال ۲۰۱۸ به بازار می آید ! آنها بقدری قوی هستند که حتی به افراد نابینا ، بینایی خواهند بخشید ۹۹% مشکلات بینایی با این ایمپلنت حل خواهد شد.